Patrick
Patrick

Xuất thân từ Texas, Patrick có trụ sở tại Quần đảo Cayman. Ông có một nền tảng đa dạng về báo chí. Anh ấy nắm giữ hầu hết các túi bằng stablecoin.

By
Patrick